Do góry

Deklaracja chęci. Zarządzenia Dyrektora Szkoły ...


 

Komunikat_15_05_2020. Szanowni Państwo!

Od dnia 18 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. dopuszcza się możliwość organizacji w szkołach podstawowych zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te, mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą je prowadzącą. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Natomiast od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. uczniom pozostałych klas szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz również możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Od 25 maja bieżącego roku, przywracane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Utrzymany został również obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach.

W związku z koniecznością opracowania harmonogramu wprowadzanych zajęć, prosimy o informację zwrotną dotyczącą uczęszczania Państwa dzieci na wyżej wymienione zajęcia, za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dnia: do 20 maja 2020 roku go godziny 13 00.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą, o zapoznanie się z wytycznym Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi organizacji pracy szkoły w tym okresie. https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

Komunikat_06_05_2020. Szanowni Państwo.

W związku z informacją przekazaną przez pana premiera Mateusza Morawieckiego podczas konferencji w dniu 29.04.2020 roku, dotyczącą zapewnienia opieki w żłobkach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie „deklaracji chęci” uzyskania opieki nad dzieckiem.

Kryterium, które kwalifikuje do uzyskania opieki jest następujące:

1. Pozostawanie w stosunku pracy obojga rodziców/rodzica sprawującego wyłączną opiekę, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Złożenie deklaracji wyrażającej chęć uzyskania opieki nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka do grupy przedszkolnej, ze względu na konieczność weryfikacji deklaracji, wynikającą z ograniczonej ilości miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, związaną z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

Rodziców, którzy nie spełniają powyższego kryterium, również prosimy o wypełnienie deklaracji w części pierwszej wraz z podpisem.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć w formie elektronicznej przesyłając scan lub zdjęcie na adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez inne przyjęte w placówce formy  komunikacji do dnia 4 maja 2020 r. do godz. 13.00. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z sekretariatem szkolnym.

W zakładce BIP, zamieszczone zostały Zarządzenia Dyrektora Szkoły, w sprawie zawieszenia działalności oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie do dnia 15 maja 2020 roku. 

Z wyrazami szacunku Wiesław Jemioło.

Link do deklaracji: https://drive.google.com/open?id=1QvczbyXohsbPbPtdu91flnK2ySR-iWlg