Do góry

Deklaracja dostępności strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobryninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://spdobrynin.pl

Dane teleadresowe

Telefon: 17 / 77 482 16

Faks: 17 / 77 482 16

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: Dobrynin 217, 39 – 322 Rzemień

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2014 – 03 – 08

Deklarację sporządzono dnia: 2021 – 03 – 24

Status pod względem zgodności z ustawą

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych dalej: nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywne opisy.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobryninie, deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością. Obecna strona jest w przebudowie.

Kompatybilność

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

 • Strona nie jest wyposażona w tryb kontrastowy, dzięki temu materiały umieszczone na stronie mogą być niezbyt czytelne dla osób słabiej widzących.
 • Możliwa zmiana rozmiaru strony:

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Brak pułapki na klawiaturę.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Wiesławem Jemioło pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skontaktować się z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 17 / 77 482 16.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobryninie, Dobrynin 217, 39 – 322 Rzemień.

 1. Budynek szkolny jest budynkiem dwukondygnacyjnym połączonym korytarzem z salą gimnastyczną. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jak również do sali gimnastycznej. Wejście główne do budynku szkoły jak również wejście alternatywne, a także wejścia do sali gimnastycznej nie posiadają żadnych barier architektonicznych.
 2. Przed budynkiem (na placu szkolnym) znajduje się parking. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jednak istnieje łatwość parkowania.
 3. Brak windy wewnętrznej umożliwiającej dostanie się na drugą kondygnację budynku.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i pomocy przy wejściu głównym, są pracownicy obsługi.
 5. Ponadto szkoła wyposażona jest w domofon dzięki, któremu można uzyskać odpowiednią pomoc.
 6. W budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z systemem przyzywowym.
 7. Na całym poziomie dolnym oraz górnym znajduje się hol oraz obszerny korytarz.
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych sczepień weterynaryjnych.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
 11. Brak dostępności tłumacza języka migowego.
 12. W budynku znajduje się podświetlany system oznaczeń wyjść ewakuacyjnych.