Do góry

Sprawdzian szóstoklasisty 2014 !


Corocznie w całym kraju w szkołach podstawowych a więc również i w naszej szkole organizowany jest sprawdzian  uczniów klas szóstych na zakończenie szkoły podstawowej.W trwającym roku szkolnym 2013/2014 termin sprawdzianu ustalony został na dzień: 1 kwietnia 2014 roku o godzinie 900‎  – jest to wtorek.

Sprawdzian uczniów klas szóstych jest powszechny i obowiązkowy a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzian trwa 60 minut, ma charakter ponadprzedmiotowy i jest opracowywany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych. Szczegółowy opis wymagań, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, www.oke.krakow.pl w zakładce sprawdzian w klasie szóstej. Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów zewnętrznych. Wynik jest opisany w skali punktowej (od 0 do 40).

Sprawdzian bada umiejętności uczniów w zakresie:

  • Czytania –  pod którego pojęciem rozumie się nie tylko czytanie tekstów literackich takich jak powieści, opowiadania, wiersze, czy tekstów o charakterze użytkowym i publicystycznych, ale także umiejętność odczytywania informacji z map, wykresów, planów, schematów, rysunków. Czytanie to również świadomy odbiór dzieł z innych niż literatura dziedzin sztuki, choćby sztuki malarskiej, fotograficznej, filmowej, teatralnej, architektury. Odczytując różne teksty, uczeń powinien wybierać potrzebne informacje i odpowiadać na zadane pytania.
  • Pisania –  pod którego  pojęciem rozumie się umiejętność sformułowania i zapisania wypowiedzi ze świadomością celu. Uczeń powinien posłużyć się odpowiednim słownictwem, wykazać się umiejętnością redagowania różnych form wypowiedzi. Treść pisemnych wypowiedzi winna stanowić logiczną i zamkniętą całość, w której uczeń operuje poprawnie zbudowanymi zdaniami, bogatym słownictwem, przestrzega norm ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczeń powinien dbać również o estetykę zapisu. Pod hasłem pisanie kryje się także umiejętność przenoszenia danych zawartych w tabeli na oś liczbową lub układ współrzędnych oraz sporządzania na tej podstawie diagramu lub innego rysunku.
  • Rozumowania –  pojęcie którego obejmuje szereg umiejętności: sytuowanie wydarzeń w czasie i przestrzeni, określanie przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk, podawanie przykładów i opisywanie osiągnięć człowieka, formułowanie i uzasadnianie własnych opinii.
  • Korzystania z informacji –  pod pojęciem którego rozumie się wskazywanie źródeł informacji i posługiwanie się nimi. Uczeń powinien umieć odnaleźć niezbędne mu informacje w odpowiednich źródłach, przeanalizować je i wybrać spośród nich te, które są potrzebne i wartościowe.
  • Wykorzystywania wiedzy w praktyce –  które  obejmuje szereg grup umiejętności: używanie słownictwa do opisania tego, co dzieje się w najbliższym otoczeniu ucznia, wybranie przyrządów pomocnych w obserwacji otaczającego świata, zapisywanie wyników obserwacji oraz wniosków, wykonywanie obliczeń związanych z pieniędzmi, czasem, długością, powierzchnią, objętością, wagą lub temperaturą, wykorzystywanie do rozwiązania problemów własności liczb, figur, zjawisk, obiektów przyrodniczych, środowiska.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą: legitymację szkolną oraz przybory do pisania i rysowania: długopis z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony wyłącznie do rysownia, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych siatek i toreb z rzeczami osobistymi a w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych i kalkulatorów!!!

Uczeń powinien !!!

  1. 1 kwietnia 2014 roku o godzinie 8.30 zgłosić się punktualnie na sprawdzianie w szkole do sali egzaminacyjnej oznaczonej Nr 1.(Sala Gimnastyczna).
  2. Sprawdzić swoje dane na „Liście obecności” wywieszonej na drzwiach sali (imię, nazwisko, numer PESEL, kod i numer w dzienniku oraz typ arkusza).
  3. Okazać legitymację szkolną, jeśli zostanie o to poproszony. Po odczytaniu nazwiska z „Listy obecności” zająć w sali miejsce  wyznaczone przez naklejoną na stoliku kartkę ze swoim imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz trzyznakowym kodem ucznia.

Przebieg sprawdzianu w sali nadzoruje zespół nauczycieli. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego wraz z jednym ze zdających przynosi na salę nienaruszoną paczkę z arkuszami egzaminacyjnymi. Każdy uczeń sprawdza czy ma wszystkie strony arkusza i czy są one wyraźnie wydrukowane. Uczniowie powinni zapoznać się dokładnie  z instrukcją na stronie tytułowej arkusza. Następnie każdy uczeń powinien (pod warunkiem, że jest to podane w instrukcji) zapisać w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi swój trzyznakowy kod ucznia oraz PESEL (porównać zapis z kartką naklejoną na ławce). W przypadku popełnienia błędu w kodowaniu  NALEŻY przekreślić błędny zapis i obok napisać prawidłowe dane!!! Uczeń powinien także zamalować na karcie odpowiedzi te kwadraciki, które odpowiadają wybranym przez niego odpowiedziom do zadań zamkniętych.
W trakcie sprawdzianu uczeń ma obowiązek pracować samodzielnie i nie może przeszkadzać innym w pracy w innym przypadku, Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego pracę oraz nakazuje mu opuszczenie sali. Taka sytuacja jest równoznaczna z nieprzystąpieniem ucznia do sprawdzianu w danym terminie. Uczniowie powinni w czasie sprawdzianu pracować spokojnie, wybierać z namysłem odpowiedzi w zadaniach zamkniętych, uważnie czytelnie i starannie zapisywać rozwiązania w zadaniach otwartych, unikać lekkomyślnych wpisów i nieprzemyślanych poprawek.
Po zakończeniu sprawdzianu nauczyciele nadzorujący sprawdzian pozostają w sali i naklejają naklejki z kodami kreskowymi w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej arkusza oraz na karcie odpowiedzi, Przenoszą na matryce znaków w karcie odpowiedzi trzyznakowy kod ucznia porządkują prace, pakują je do bezpiecznych kopert wraz z wypełnionymi i zatwierdzonymi „protokołami sprawdzania”.

Dobrynin, dnia: 10 marca 2014r.                 
Z życzeniami sukcesu na sprawdzianie dla Was Drodzy Uczniowie – dyrektor szkoły Wiesław Jemioło.       

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od nowego roku szkolnego 2014/2015  obowiązywać będzie nowa formuła sprawdzianu. Sprawdzian będzie zawierał dwie części: część  1. –  język polski i matematyka (80 minut) oraz część  2. – język obcy nowożytny (45 minut).

Wynik podawany będzie w  % dla: obu części z tym , że dla części pierwszej z dodatkowo wyszczególnionym  wynikiem z języka polskiego i matematyki. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale  YouTube  gdzie są dostępne filmy o sprawdzianie w  2015 roku.